Tượng Quan Công Thiên Hậu Đá Cẩm Thạch Trắng

3,285,6508,167,800